Başlangıç » Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

AKTB 501      Aktüerler için Analiz   (3 – 0 – 3)

Tek Değişkenli Fonksiyonlar. Limit ve Süreklilik.  Türev ve Türevlenebilirlik. Zincir Kuralı. Kesin Türevler. Türev Uygulamaları. Maksimum and Minimum Tanımları. Ortalama Değer Teoremi. İntegrallenebilme. Belirli İntegraller. Ara Değer Teoremi. Belirsiz İntegraller. Belirli İntegral Uygulamaları. Eğri Uzunlukları. Döndürmede Alan ve Hacim   Çoklu Integral.  İntegral Teknikleri, L’Hospital Kuralı.  Uygun Olmayan (Improper) İntegraller.

ACTS 501       Calculus for Actuaries  (3 – 0 – 3)

Functions  of  one  variable. Limits  and  Continuity  Derivative  and  Differentiation. Chain  Rule. Implicit Differentiation.  Applications  of  Derivative. Maxima and Minima. Mean Value Theorem. Integration. Definite Integrals. Indefinite Integrals. Applications of Definite Integrals. Length of Curves. Area, Volumes of Revolution.  Transcendental Functions. Integration Techniques, LʹHospital Rule. Improper Integrals.

AKTB 502      Aktüerler için İleri Matematik   (3 – 0 – 3)

Seriler; Limit; Monoton Seriler. Pozitif Terimli Seriler. Sıradan Terimli Seriler.  Mutlak ve Koşullu Yakınsama.  Kuvvet Serileri. Taylor ve Maclaurin Serileri. Çok Terimli Fonksiyonlar. Langrange Çarpanlı Formül. Çift ve Üç Katlı İntegraller.

ACTS 502       Advanced Mathematics for Actuaries   (3 – 0 – 3)

Sequences; Limits, Monotone Sequences. Series with Positive Terms. Series with  Arbitrary Terms. Absolute and Conditional Convergence. Power Series. Taylor and Maclaurin Series. Functions of Multiple Variables. Lagrange Multipliers Formula.

AKTB 505      Yatırım ve Finans Matematiği   (3 – 0 – 3)

Faizin Ölçümü; Faiz Problemlerinin Çözümü; Peşin Değer; Birikimli Değer; Paranın zamana göre değeri; denk değerler; Genel Annüiteler; Getiri Oranları; Amortisman Çizelgeleri ve Borç Ödeme Fonları; Bonolar ve Diğer Teminatlar; Uygulamalar.

ACTS 505       Mathematics of Investment and Finance (3 – 0 – 3)

Measurement of Interest; Solution of Interest Problems; Present Value; Accumulated Value; Time value of money; equations of value; General Annuities; Yield Rates; Amortization Schedules and Sinking Funds; Bonds and Other Securities; Applications

AKTB 506      Hayat Sigortaları Matematiği   (3 – 0 – 3)

Yaşam Tabloları; Annüiteler; Net Prim Hesapları; Rezerv, Rezerv Düzeyi ve Modern Rezerv Sistemleri; Brüt Prim Hesapları.

ACTS 506       Mathematics of Life Insurance   (3 – 0 – 3)

The Life Tables; Annuities; Net Premiums; Reserve, Net Level Reserve and Modern Reserve Systems; Gross Premiums.

AKTB 507      Risk ve Sigorta   (3 – 0 – 3)

Sigortacılık ve Riskin Temel Kavramları; Sigorta Mekanizması; Risk Yönetimi; Sigorta Sözleşmesinin Analizi; Temel Prensipler; Mal ve Sorumluluk Sigortaları; Hayat ve Sağlık Sigortaları; Sigorta Endüstrisi; Fiyatlandırma ve Yasal Düzenlemeler. Ekonominin yapısı, kapsamı ve yöntemleri, arz talep kuramları, ekonomik sistemler ve devletin rolü, devlet müdahalesinin olduğu ve olmadığı piyasalarda üretim teorisi; tüketici davranışları ve fiyatlama uygulamaları. Ekonomik sistemlerde makro yaklaşımlar; milli gelir ve unsurları; kamu maliyesinin temelleri; ekonomik büyüme ve kalkınma; enflasyon ve işsizlik; uluslararası ticaret, bütçe açıkları, uluslararası finans ve bankacılık.

ACTS 507       Risk & Insurance   (3 – 0 – 3)

Basic Concepts in Risk and Insurance; The Insurance Mechanism; Risk Management; Analysis of Insurance Contracts; Fundamental Principles; Property and Liability Insurance; Life and Health Insurance; The Insurance Industry; Pricing and Government Regulations. Nature, scope and methods of economics; theories of supply and demand; economic systems and the role of government; theories of production and consumer behavior in regulated and unregulated industries; market structures and pricing practices. Macro approaches in economic systems ;national income and its elements; basics of public finance; economic growth and development; inflation and unemployment; international trade, budget deficits, international finance and banking

AKTB 508      Finansal Yatırım Araçları  (3 – 0 – 3)

Stokastik süreçler, temel kavramlar, Poisson süreci, beyan sayıları süresini belirleme; yenileme süreçleri, karma Poisson süreçleri, toplam beyan tutarı, yıkım teorisi.

ACTS 508       Financial Derivatives  (3 – 0 – 3)

Stochastic processes, basic concepts, Poisson Process, models for the claim number process; renewal processes, mixed Poisson processes, total claim amount, ruin theory.

AKTB 510      Hayat ve Diğer Kontenjanslar   (3 – 0 – 3)

Mortalite Tabloları; Rantlar, birikimler, net primler, değişen rantlar ve sigortalar; poliçe değerleri, prospektif ve retrospektif ihtiyatlar, özel poliçeler. Birleşik yaşam fonksiyonları, son sağkalan durumu, olasılıklı fonksiyonlar, çok azalmalı tablolar, çok azalmalı tabloların düzenlenmesi; hastalık tazminatları, evliliğe dayalı tazminatlar.

ACTS 510       Life and Other Contingencies   (3 – 0 – 3)

The Mortality Table; annuities, accumulations, net premiums, varying annuities and assurances; policy values, prospective and retrospective reserves, special policies.

Joint life functions, last survivor status, contingent functions, multiple decrement tables,  construction of multiple decrement tables; sickness benefits, benefits on marriage.

AKTB 511      Emeklilik Fonları    (3 – 0 – 3)

Dünya çapındaki emeklilik şemalarına, devlet şemaları, profesyonel şemalar, AB ülkeleri, Amerika ve Türkiye’deki emeklilik şemaları, faydaları, primleri ve rezervleri hesaplamak için hayat tablolarının fonksiyonları, bir emeklilik şemasının yönetiminin temel prensipleri ve bir firmanın kendi emeklilik fonlarını  yönetmesi.

ACTS 511       Pension Funds   (3 – 0 – 3)

World-wide review of pension schemes,  state schemes, professional schemes, pension schemes in EU countries, the USA and in Turkey, life table (commutative) functions for calculating benefits, premiums and reserves, main principles of a pension scheme management and the perspective of the firm managing its pension funds.

AKTB 512      Reasürans Teorisi  (3 – 0 – 3)

Reasürans teorisinin temelleri: tarihsel gelişimi, terminology ve dağılım sistemleri.  Sözleşme biçimleri, isteüe bağlı reasürans, taahhüt, kredilendirme, muhasebe ve kontrat hususları, yıllık hesapların analizi, test yöntemleri, mal ve kaza aşımı kontratlarında ileri kredilendirme yöntemleri, biriken değer analizleri.

ACTS 512       Reinsurance Theory  (3 – 0 – 3)

Fundamentals of reinsurance including historical development, terminology and distribution systems. Treaty forms, facultative reinsurance, underwriting, rating, accounting and contract issues, analysis of annual statement, testing methods, advanced rating methods in property and casualty excess contracts, analysis accumulations, retention, contract wording and programming.

AKTB 513      İtibar Teorisi (3 – 0 – 3)

Risk derecelendirmesi, Bayes primleri, itibar kestiricileri, büyük hasarlar ve itibar, Buhlman-Straub ve diğer ilgili yöntemler, hiyerarşik ve çok boyutlu itibar, doğrusal modeller, doğrusal eğilim modelleri, evrimci modelleri.

ACTS 513       Credibility Theory  (3 – 0 – 3)

Risk rating, Bayes premiums, credibility estimators, large claims and credibility, Buhlman-Straub and other relevant models, hierarchical and multidimensional credibility, linear models, linear trend models, evolutionary models

AKTB 514      Demografi   (3 – 0 – 3)

Demografi İstatistiklerinin Toplanması; Hata Kaynakları ve Bunların Düzeltilmesi; Doğum ve Ölümün Ölçülmesi; Nüfus Sayımı Verileri Kullanılarak Yaşam Tablolarının Oluşturulması; Durağan ve Kararlı Nüfus Kuramı; Nüfus Projeksiyonları ve Nüfus Sayımı Verilerinin Kullanılması.

ACTS 514       Demography  (3 – 0 – 3)

Collection of Demographic Statistics; Sources of Errors and Their Corrections; Measures of Mortality and Fertility; Construction of Life Tables from Census Data; Stationary and Stable Population Theory; Population Projections and Uses of Census Data.

AKTB 515      İstatistiksel Karar Teorisi  (3 – 0 – 3)

Belirsizlik altında karar verme, karar kriterleri. Fayda teorisi. Karar ağaçları. Bayes kuralı. Öncül ve artçıl olasılıklar ve kararlar. Bilginin değeri. Oyun teorisi. İki kişilik sıfır toplamlı oyunlar. Eyer noktası. Rassal stratejiler. Egemenlik ve grafik çözüüm. Sıfır toplamlı oyunlar için grafik çözüm.

 

ACTS 515       Statistical Decision Theory   (3 – 0 – 3)

Decision making under uncertainty: decision criteria. Utility theory. Decision trees. Bayes’ Rule. Prior and posterior probabilities and decisions. Value of information. Game theory. Two person zero-sum and constant-sum games: saddle points. Randomized strategies. Domination and graphical solution. Linear programming and zero-sum games.

AKTB 518      Sigortacılık ve Finans için Stokastik Süreçler  (3 – 0 – 3)

Türev piyasalarının koşullu haklar ve mekanikler için değerleme modelleri. Stokastik analiz ve ayrık değerleme modelleri hakkında temel bilgiler. Farklı tipte opsiyonlar, takaslar, çeşili varlıklar üzerine yazılmış vadeli satışlar ve vadeli sözleşmeler için çeşitli matematiksel yöntemler.

ACTS 518       Stochastic Processes for Insurance and Finance  (3 – 0 – 3)

Valuation models for contingent claims and mechanics of derivatives markets. Basic understanding of stochastic calculus and discrete valuation models. Numerical methods for valuation of different contingent claims including different types of options, swaps, forward agreements and future contracts written on various underlying assets. Trade practice, the specifications of standardized contracts

AKTB 519      Finans Uygulamalı Zaman Serileri   (3 – 0 – 3)

Modellleme ve öngörümleme teknikleri. Durağan ve durağan olmayan zaman serileri. Örneklem otokorelasyonu, kısmi otokorelasyon fonksiyonları.Mevsimsel olmayan ve mevsimsel Box-Jenkins modellleri. Genel durağan dönüşümler. SAC ve SPAC kullanarak model tanımlama. Genel Box-Jenkins modellleri(ARIMA) ve Box-Jenkins modellleri için tahminler, öngörümler.

ACTS 519       Time Series Applied to Finance  (3 – 0 – 3)

Modeling and forecasting techniques. Stationary and non stationary time series. The sample auto correlation, partial auto correlation functions. Non seasonal and seasonal Box-Jenkins models. General stationary transformation. Model identification using SAC and SPACE. General Box-Jenkins models (ARIMA) and estimation for Box-Jenkins models. Forecasting.

AKTB 523      İleri Olasılık Teorisi   (3 – 0 – 3)

Olasılığa klasik sonlu uzay yaklaşımı, koşullu olasılık. Bayes teoremi. Bağımsız olaylar. Bazı olasılık modelleri. Ölçülebilir fonksiyonlar ve rassal değişkenler. Dağılımlar. Kesikli ve sürekli dağılımlar. Rassal değişkenlerin dönüşümleri. Koşullu dağılımlar. Matematiksel ümit: ortalama, varyans, moment üreten fonksiyonlar, karakteristik fonksiyonlar. Koşullu beklenen değer. Parametre tahmini. Yeterli istatistikler. Minimum varyanslı yansız tahmin. Yeterlilik ve stokastik bağımsızlık. Etkin istatistikler. En çok olabilirlik tahminleyicisi. Momentler yöntemi. Birden fazla parametrenin tahminlenmesi. Parametrelerin fonksiyonlarının tahminlenmesi. Aralık tahmini. Hipotez testleri.

ACTS 523       Advanced Probability Theory   (3 – 0 – 3)

The classical finite space approach to probability, conditional probability. Bayes theorem. Independence of events. Some probability models. Measurable functions and random variables. Distributions. Discrete and absolutely continuous distributions. Transformations of random variables. Conditional distributions. Mathematical expectations: mean, variance, moment generating functions. Characteristics functions. Conditional expectation. Limiting  distributions Parameter estimation. Sufficient statistics. Minimum variance unbiased estimation. Sufficiency and stochastic independence. Efficient statistics. Maximum likelihood method for parameter estimation. The method of moments. Several parameter estimation. Estimation of functions of parameters. Region (interval) estimation. General concepts of hypothesis testing theory. Likelihood ratio tests. Sequential tests.

AKTB 529      Risk Teorisi (3 – 0 – 3)

Kayıp dağılımları (Üssel, Gama, Pareto, Weibull, Lognormal). Fayda teorisi ve sigorta (Jensen eşitsizliği, riskten kaçınma katsayısı, durma ve kayıp reasüransının optimumu). Ferdi risk modeli (karışık dağılımlar ve riskler, konvolüsyonlar, optimal reasürans). Kollektif risk modelleri (Panjer’in özyinelemesi). Yıkım teori (temel tanımlar, düzeltme katsayısı ve Lundberg eşitsizliği, sonlu zamanlarda Yıkım olasılığı). Prim hesaplamaları (beklenen değer, standart sapma, varyans, sıfır fayda ve üssel prim ve bu primlerin özellikleri). Bonus Malus sistemleri. Kredibilite teorisi.

ACTS 529       Risk Theory  (3 – 0 – 3)

Loss Distributions (Exponential, gamma, Pareto,Weibull, Lognormal). Utility Theory and insurance (Jensen’s Inequality, risk aversion coefficient, optimality of stop and loss reinsurance). Individual risk model (mixed distributions and risks, convolutions, optimal reinsurance). Collective Risk Model (panjer’s recursion). Ruin Theory (basic definitions, the adjustment coefficient and Lundberg’s inequality, probability of ruin in finite time). Premium calculations (expected value, standard deviation, variance, zero utility and exponential premium and properties of these premiums). Bonus Malus Systems. Credibility theory

AKTB 531      Aktüeryal Modeller I   (3 – 0 – 3)

Hasar Sıklık Modelleri, Hasar Şiddeti Modelleri, Yaşam Modelleri, Hayat Tabloları (kesikli formda)

ACTS 531       Actuarial Models I   (3 – 0 – 3)

Claim frequency Models, Claim Severity Models, Survival Models, The Life Table (Discrete Tabular Context)

AKTB 532      Aktüeryal Modeller II   (3 – 0 – 3)

Stokastik Süreç Modelleri (Markov Zincirleri), Monte Carlo Yönteminin Temel Prensipleri, Ödeme Modelleri (Sigorta Modelleri), Rant Modelleri (Hayat Rantları)

ACTS 532       Actuarial Models II   (3 – 0 – 3)

Stochastic Process Models (Markov Chain), Basic Concepts of Monte Carlo Methods, Contingent Payment Models (Insurance Models), Contingent Annuity Models (Life Annuities).

AKTB 534      Hayat Dışı Sigortalar Matematiği  (3 – 0 – 3)

Hayat Dışı Sigortalar İçin Prim Hesaplamada Kullanılan İstatistiksel Dağılımlar; Hasar Sıklığı, Hasar Miktarı ve Risk Priminin Hesaplanması; Deneyim Fiyatlandırması ve İtibar Teorisi.

ACTS 534       Mathematics of Non-Life Insurance (3 – 0 – 3)

Statistical Distrubutions in General Insurance; Risk Premium, Claim Frequency and Claim Size; Experience Rating and Credibility Theory

 

ULTF 512 Uluslararası İşletmelerde Finansal Yönetim  (3 – 0 – 3)

Uluslararası işletmelerin finans sisteminin özellikleri; uluslararası işletmelerde kısa vadeli aktif varlıkların (kasa, alacak, stok) yönetimi; uluslararası işletmelerde sabit varlıkların yönetimi; uluslararası işletmelerde kısa vadeli finansman kaynakları; uluslararası işletmelerin özkaynak tedariki; uluslararası işletmelerde sermaye bütçelemesi, yatırım kararları; uluslararası işletmelerin sermaye maliyetleri ve sermaye yapısı kararları; şirket satınalma ve birleşmeleri; risk sermayesi.

 

           

ISLT 513 Yönetim Muhasebesi  (3 – 0 – 3)

İşletmelerin planlama, bütçeleme ve dönemsel kontrol süreçlerinde gerekli maaliyet analizleri, başabaş analizi ve diğer kantitatif analizler; finansal karar alma yöntemleri ve ilgili teknikler;  maliyet hesaplama yöntemleri (sipraiş ve safha maliyet sisemleri), işletmelerin ihtiyaç duyacağı dönemsel ve yıl sonu mali raporların hazırlanması ve yorumlanması

ULTF 562 Uluslararası Yatırım ve Portföy Yönetimi   (3 – 0 – 3)

Döviz Piyasasının Yapısı ve İşlevleri; Döviz Kurunun Belirlenmesi; Spot ve Vadeli Döviz Piyasaları; Döviz Kuru Tahminleri; Gelecek Sözleşmeleri; Döviz Opsiyonları; Uluslararası Bankacılık Hizmetleri; Uluslararası Tahvil Piyasası; Uluslararası Hisse Senedi Piyasası; Faiz ve Döviz Swapleri; Uluslararası Portföy Yatırımları;

 

ISLT 566 Uluslararası Finans  (3 – 0 – 3)

Çok uluslu şirketlerin finansal yapıları, döviz kurları, döviz kurlarını belirleyen faktörler, uluslararası para ve sermaye piyasaları, dış ekonomik denge, türev ürünler, faaliyet ve kur riskini yönetim teknikleri, dış ticaretin finansmanı, uluslararası proje finansmanı, uluslararası bankacılıkta gelişmeler, dış piyasalardan kaynak temin yöntemleri.